Tuesday, December 4, 2012

BDA FASHION SHOW 2012


BDA FASHION SHOW 2012
GALA NITE
Lokasi : MATRADE MECC
#BDA#SHOW#FASHIONSHOW#TRADISI#TRADISIBYBON#MATRADE#2012#